นางสาว ศศิธร ตาริยะ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาว โสมเฉลา วันทองสุข

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นาง ศิริลักษณ์ จิ่มอาสา

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นาย เสกสรรค์ ธรรมโสม

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นาง รุ่งนภา ชมภู

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นาง เบญจมาศ แถวอุทุม

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นาง พัชรินทร์ กมลรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงาน