นางสาวศศิธร ตาริยะ

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวโสมเฉลา วันทองสุข

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางศิริลักษณ์ จิ่มอาสา

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายเสกสรรค์ ธรรมโสม

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางรุ่งนภา ชมภู

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางเบญจมาศ แถวอุทุม

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายเศรษฐา วงศ์หงษา

นักทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวชนิดาพร วิลุนกิจ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

คู่มือการปฏิบัติงาน