[smartslider3 slider=”2″]

ประกาศ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดในการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 ประ…

ผู้บริหารกลุ่มบุคคล

นายอาคม สีพิมพ์สอ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

นางสาว ศศิธร ตาริยะ

ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว